כאן יופיעו פרטי הקשר הבסיסיים של האגודה | fps.israel@gmail.com

סימן א' – כללי

1. שם – העמותה לפסיכותרפיה ממוקדת (ע"ר)

2. מען – מיט"ן

3. מטרות עיקריות – (כפי שנרשמו בתעודה הרשומה מיום 1 לאוגוסט 2004), "לקדם טיפול ממוקד הניתן ע"י מטפלים מוסמכים. להוות ארגון מומחים אשר מחליט עפ"י כל דין בדבר ההתאמה של המטפל להענקת שירותי פסיכותרפיה ממוקדת קצרת טווח. להוות מוקד לידע והפצתו"

מטרות נוספות:

 • להוות ארגון גג לפסיכותרפיות בנות זמנינו הפועלות עם הפנים לקהילה, ואשר נענות לדרישות הציבור והמוסדות הבריאותיים והחברתיים בכל הנוגע לייעול הטיפול, קיצור תהליכי טיפול והשגת תוצאות.
 • לרכז ידע מדעי אודות הפסיכותרפיות הממוקדות ולהפיצו לקהל המקצועי.
 • להפיץ בציבור הרחב ידע בנושאי הפסיכותרפיות הממוקדות על מנת לאפשר מודעות לגבי קיומן של אלטרנטיבות טיפוליות ומודלים טיפוליים עדכניים, מגוונים ויעילים.
 • להפיץ את הפסיכותרפיה הממוקדת והערכים המנחים אותה: תמיכה בתהליכי התפתחות, שימוש במשאבים בריאים, הימנעות מפתולוגיזציה ותיוג, גישה פרגמטית, עמדה שיתופית בין המטפל למטופל הרואה את המטופל כבעל יכולת וזכות להיות שותף מלא לעיצוב, ניהול וקידום המטרות הטיפוליות ביחד עם המטפל.
 • יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות לקידום הרעיונות והחדרת שיטות הטיפול הממוקדות בקהילה.

4. סמכויות העמותה
לעשות כל פעולה שהיא לרבות פעולה משפטית למילוי מטרותיה. לרבות:

 1. להסמיך מטפלים, יועצים ומדריכים כמוסמכים בפסיכותרפיה/ ייעוץ ממוקד בהתאם לקריטריונים שאושרו.
 2. להסמיך תכניות הכשרה בפסיכותרפיה ממוקדת.
 3. לקבל תרומות, מענקים, הלוואות, קצבאות והקצבות מכל גוף שהוא ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה.
 4. להקים פורומים מקצועיים בהלימה למטרות האגודה.
 5. ליצור שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים בארץ ובחו"ל לשם קידום מטרות האגודה.
 6. להעסיק עובדים, לשכור שירותים שונים ולחתום על חוזים והסכמים כדי לבצע את מטרותיה.
 7. לגבות דמי חבר ודמי השתתפות בפעילות העמותה בהתאם להחלטות הנהלת העמותה (להלן "ההנהלה") או ועדי התחומים השונים לשם כיסוי הוצאות העמותה.
 8. הכנסות ורווחי העמותה ישמשו  אך ורק למטרות העמותה.
 

סימן ב' – חברות

5. קבלת חברים

 1. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
 2. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלה בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, ואם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
 3. אדם אשר הגיש בקשה לחברות, ושילם את דמי החבר ייחשב כמועמד לחברות בעמותה עד למועד אישור חברותו בהתאם לסטטוס בו יתקבל (חבר, מוסמך, מדריך…)
 4. סירבה ועדת הקבלה/הסמכה לאשר את חברות המועמד על פי הסטטוס המבוקש, יהיה רשאי המועמד לחברות לערער על החלטת הוועדה בפני הנהלת האגודה/ ועדת חריגים שתוקם לשם כך. החלטת ועדת העמותה/ ועדת חריגים, תהיה סופית. מועמד לחברות אשר בקשתו נדחתה יקבל על כך הודעה בכתב, ויהיה זכאי לקבלת החזר תשלום דמי החבר אשר שילם.
 5. החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
 6. כל חבר שיתקבל ישלם לעמותה דמי חבר כפי שייקבעו מפעם לפעם, ויחדש את דמי החברות מידי שנה.

6. זכויות וחובות של חבר

 1. חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לכל הוועדות ולתפקיד היו"ר.
 2. חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
 3. הנהלת האגודה, תיקבע את גובה דמי החבר ותשלומם יהיה חובה על החברים.
 4. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
 5. כל חבר עמותה יהיה זכאי לעיין בכל עת בכל ספרי העמותה ומסמכיה.
 6. חבר שלא שילם במשך שנתיים ויותר, יהיה חבר לא פעיל ולא יהיה זכאי לקבל שירותים מהעמותה, אולם יהיה זכאי לחידוש חברותו כנגד תשלום דמי החבר שבפיגור.

7. פקיעת חברות

 1. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, לאחר שנעשה שיקול דעת בעניין, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
  1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
  2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
  3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
  4. החבר עובר על כללי האתיקה שהתקבלו באגודה.
  5. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
 2. לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה לפנות תוך 60 יום להשמיע טענותיו לפניו, ולאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

8. מתן הודעות לחבר
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ג' – האסיפה הכללית

9. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
 1. האספה הכללית בוחרת את יו"ר האגודה, הנהלת האגודה, גזבר, יו"ר ועדת הסמכה, יו"ר ועדת חברים ויחסי ציבור, יו"ר ועדת השתלמויות, חברי ועדות אלו, וממנה ועדת ביקורת.
 2. האסיפה הכללית מאשרת את התקנון וכל שינוי שייעשה בו.
 3. האסיפה הכללית תקבל דיווח כתוב מיו"ר האגודה לגבי פעילויות האגודה ומוסדותיה ויתקיים דיון לגבי דוח זה. האסיפה תתבקש לאשר את הדו"ח.
 4. האסיפה הכללית תתבקש לאשר את הדו"ח הכספי שיוצג לפניה מדי שנה ע"י רו"ח האגודה.
10. זמן ומקום
 1. האספה הכללית תתכנס אחת לשנה.
 2. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי ההנהלה.
 3. הנהלת האגודה תוכל להחליט לזמן אסיפות כלליות נוספות לפי שיקול דעתה.
 4. אסיפה מיוחדת – חתימות של יותר מ- 40% מחבר האגודה נחוצות על מנת לזמן אסיפה מטעם חברי האגודה בכל עת. במקרה זה יחויב יו"ר האגודה לזמן אסיפה תוך 30 יום מתאריך הגשת החתימות.
11. הזמנה אסיפה כללית תכונס באמצעות הודעה שתועבר לכל חבר דרך דואר או ד.א. לפחות ארבע עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. 12. מנין
 1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשכה.
 2. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות בכל מספר של חברים.
13. יושב ראש ומזכיר לאסיפה
 1. האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
 2. יו"ר האסיפה ינהל את הדיון וסדר היום שנקבע לגביו.
 3. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
14. החלטות
 1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.
 2. היו הקולות שקולים,תכריע הנהלת האגודה בסוגיה.
 3. החלטות לגבי בחירת יו"ר וראשי וועדות, או לגבי שינויים יסודיים בתקנון ובקריטריונים מחייבים הצבעה בנוכחות פיזית או בכתב של לפחות 35% של החברים הרשומים באותו זמן לאגודה.

סימן ד' – ההנהלה

15. בחירות

יו"ר ההנהלה, ראשי הוועדות וחברי ההנהלה ייבחרו בהצבעה חשאית, במועד אחד לכהונה בת שנתיים. היו"ר ייכנס לתפקידו כעבור חצי שנה מיום בחירתו, תקופה בה יקיים חפיפה עם היו"ר המכהן. ראשי הוועדות ייכנסו לתפקידם חודשיים מיום שנבחרו, לאחר חפיפה עם יושבי הראש היוצאים של הועדות.

16. יו"ר ההנהלה

 1. משך כהונת היו"ר יהיה לכל היותר לשתי כהונות ברציפות.
 2. תפקיד יו"ר ההנהלה – הוא להיות אחראי על הוצאה לפועל של תקנון האגודה. יישום וביצוע מטרות האגודה, מימוש הסמכויות והפעלת מוסדות האגודה בהתאם לתקנון. היו"ר הוא הרשות המבצעת של האגודה. מעבר להפעלה שוטפת של האגודה מצופה מהיו"ר לגלות יוזמה ולהטביע חותם על האגודה במסגרת התקנון. על היו"ר מוטלת האחריות למימוש חזונה של האגודה בתקופת כהונתו. היו"ר הוא גם המתאם של מוסדות האגודה (האסיפה, הועד והועדות). כל זאת, תוך שיתוף פעולה ובהתאם לתקנון.

17. הנהלת האגודה

תפקיד ההנהלה – להוות גוף היגוי וחשיבה, לסייע ליו"ר במימוש מטרותיו, ולקדם את מטרות האגודה ע"י קידום פעילות הועדות השונות. כמו כן, ליזום שתופי פעולה עם ארגונים שעוסקים בטיפול, בהכשרה וארגונים ציבוריים לקידום מעמדן של הפסיכותרפיות הממוקדות.

18. ישיבות ההנהלה

הנהלה תתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך השנה. ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיו, אופן ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

19. זכאות לחברות בהנהלה

יכול להיבחר להנהלה רק מי שהינו חבר אגודה ומוסמך כ"יועץ ממוקד" או "פסיכותרפיסט ממוקד". כלל זה אינו חל על נציג הסטודנטים בהנהלה במידה ויבחר.

20. מספר החברים

מספר חברי ההנהלה לא יפחת מששה. הנהלת האגודה תכלול את: יו"ר ההנהלה, יו"רים של ועדות קבועות וגזבר. מעבר לבעלי תפקידים אלו, מומלץ כי יבחרו להנהלה נציג מחברי האגודה שאינם מכהנים בתפקיד באגודה ונציג מתוך הסטודנטים הרשומים באגודה.

21. תקופת הכהונה

 1. כאמור לעיל, ההנהלה תיבחר באסיפה הכללית למשך שנתיים בהתאם לבחירת יו"ר ההנהלה וראשי הועדות.
 2. חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה.

22. השלמת ההנהלה

 1. נתפנה מקומו של חבר ההנהלה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ההנהלה עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כהנהלה.
 2. חבר הנהלה שנבצר ממנו למלא תפקידיו באופן זמני, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.

23. החלטות ההנהלה

 1. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
 2. היו הקולות שקולים – לא נתקבלה ההצעה.
 3. החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.

24. פרוטוקול

ההנהלה תשלח למייסדים פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

25. זכות הייצוג

ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

סימן ה' – ועדת ביקורת

26. בחירת הוועדה

 1. ייבחרו 2 חברים שאינם חברי הנהלה ואינם מתוך המייסדים כחברים בועדת ביקורת.
 2. ועדת הביקורת תבחר מדי שנתיים ע"י האסיפה כללית.
 3. הועדה תבחר בשנה בה אין בחירות למוסדות אחרים של האגודה.
 4. ועדת הביקורת תקיים ביקורת על כל פעילויות האגודה (שמירה על התקנון, מעקב אחר שירות מטרות האגודה, פיקוח על פעילות היו"ר, בדיקת תוכניות עבודה וביצוען, פיקוח על פעילות הועדות, ניהול כספי, בדיקת כל הדוחות והפרוטוקולים של הועדות ומוסדות האגודה.) זאת, תוך בדיקה מדגמית של פעילויות האגודה (ישיבות, ימי עיון). בעת נוכחותם בישיבות ופעילויות לצורך בקרה, תפקידם יהיה בקרה ולא התערבות.
 5. רואה החשבון של האגודה יגיש את הדו"ח לועדת הביקורת והיא זו שתמליץ לאסיפה הכללית אם לקבל את הדו"ח.

סימן ו' – נושאים כספיים

27. ניהול חשבונות והגשת מסמכים

 1. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי.
 2. האסיפה הכללית תבחר גזבר במקביל לבחירה של מוסדות האגודה האחרים.
 3. כל הוצאות העמותה יאושרו על ידי יו"ר האגודה והגזבר שאחראים לניהול תקציב העמותה. את תקציב העמותה יאשרו מדי שנה בהנהלה ומול המייסדים. שינויים בתקציב יאושרו על ידי הגזבר והיו"ר בהנהלה באופן שוטף.
 4. כל חבר הנהלה וכן חברי ועדת ביקורת ורואה החשבון שימונה על ידי האסיפה הכללית, רשאים לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה, במסמכים המתייחסים אל הרשום בהם, ולקבל מכל חבר הנהלה או עובד העמותה כל מסמך או מידע הדרושים לדעתו למילוי תפקידו.
 5. מדי שנה יכין רואה החשבון מאזן שיוצג לועדת ביקורת אשר תביא אותו לאישור האסיפה הכללית באותה שנה.
 6. הגזבר או היו"ר רשאים לקחת הלוואה רק באישור הנהלת העמותה.

סימן ז' – זכויות חתימה

28. מורשי חתימה

 1. שניים מתוך בעלי התפקידים הבאים : יו"ר האגודה, הגזבר ויו"ר אחת הועדות שיבחר, יהיו מורשי חתימה מטעם האגודה בכל הנוגע להוצאות כספיות והתחייבויות אחרות של האגודה או מולה.
 2. כל התחייבות חוזית או הסכם של האגודה עם גוף אחר דורשת אישור הנהלה. ההנהלה רשאית להחליט להביא את הנושא להחלטת האסיפה.

סימן ח' – ועדת הסמכה

29. פעילות ועדת ההסמכה

 1. ועדת ההסמכה אחראית לקביעת הקריטריונים להסמכת מטפלים ומדריכים ממוקדים ולהסמכת תוכניות הכשרה בטיפול ממוקד. מדי שלוש שנים תבחן הועדה את הקריטריונים ותציע שינויים במידת הצורך. שינויים מהותיים יובאו לאישור האסיפה.
 2. ועדת ההסמכה אחראית להסמכה של יועצים, מטפלים ומדריכים ממוקדים בהתאם לקריטריונים (ראה נספח א' – קריטריונים להסמכת מטפלים יועצים ומדריכים ע"י האגודה).
 3. ועדת ההסמכה אחראית לבחינת בקשות של תוכניות הכשרה בטיפול ממוקד להכרה על ידי האגודה בהתאם לנוהל ההכרה (ראה נספח ב' – נוהל הכרה בתוכניות הכשרה ע"י האגודה).
 4. יו"ר הועדה וחבריה יבחרו מדי שנתיים במקביל לבחירת בעלי תפקידים אחרים.

סימן ט' – ועדת השתלמויות

30. פעילות ועדת השתלמויות

 1. אחראית ליזום לקדם ולדאוג לביצוע בפועל של תוכנית ההשתלמויות השנתית של האגודה באופן שישרת את פיתוח התחום של טיפול וייעוץ ממוקד.
 2. התוכנית תאושר ברמת התוכן והתקציב מדי שנה ע"י ההנהלה.

סימן י' – ועדת חברים ויחסי ציבור

31. פעילות ועדת חברים ויחסי ציבור

 1. מטרת הועדה לעודד גיוס של חברים מתאימים לאגודה ולקדם את המודעות הציבורית והמקצועית לקיומה ופועלה בתחום הפסיכותרפיות הממוקדות בנות זמננו.
 2. הועדה תיזום פעולות שונות שתבאנה להגברת רישום החברים לאגודה.
 3. הועדה תיזום ותקדם פרסומים מקצועיים של האגודה ושל חבריה בספרות המקצועית.
 4. הועדה תיזום מעורבות של האגודה וחבריה בדיוניים מקצועיים ציבוריים ותקשורתיים בתחומים הקשורים לפסיכותרפיה, ייעוץ, בריאות נפש ועוד. הפעילות תתקיים ביחד עם ומול ארגונים מקצועיים אחרים, גופים ממשלתיים, גופים אקדמיים ואמצעי תקשורת.

סימן י"א – ועדות נוספות

32. כללי מינוי ועדות

 1. הנהלת האגודה תהיה מוסמכת למנות ועדות קבועות או זמניות לצורך מטרות שיקבעו על ידי ההנהלה.
 2. לכל ועדה ימונה יו"ר שידווח להנהלה ובמידת הצורך לאסיפה.
 3. הקמת הועדה תאושר ע"י הנהלת האגודה ותתועד בפרוטוקולים.
 4. כל ועדת מחויבת לנהל פרוטוקולים מסודרים של ישיבותיה ולהציגן בפני הנהלה.

סימן י"ב – כנס מקצועי

33. חיוב קיום כנס

 1. אחת לשנתיים לכל הפחות תקיים האגודה כנס מקצועי.
 2. תפקיד היו"ר לדאוג לארגונו של כנס אחד לפחות בתקופת כהונתו.
 3. לצורך כך, תמנה ההנהלה, ועדת כנס ויו"ר ועדת כנס – אד הוק.
 4. ועדת הכנס תהיה אחראית לקביעת תכני ותוכנית הכנס וביצועו בצורה מיטבית.
 5. ועדת הכנס תדווח ליו"ר ולהנהלה על תכנון הכנס וביצועו.

סימן י"א – פרוק האגודה

34. תהליך הפרוק

 1. פירוק העמותה יכול שייעשה מכוח החלטת האספה הכללית, או מכוח החלטת בית משפט מוסמך או כל רשות אחרת המוסמכת לכך מכוח החוק.
 2. לאחר שפורקה העמותה ונפרעו חובותיה במלואם, נכסים שנשארו – יועברו, בהתאם להחלטת ההנהלה, לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות או למטרות ציבוריות אחרות.

סימן י"ב – הוראות שונות

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התוספת הראשונה לחוק העמותות, התש"ם – 1980, יש להעדיף את הוראות תקנון זה.

נספחים:

נספח א' – קריטריונים להסמכת מטפלים יועצים ומדריכים ע"י האגודה.
נספח ב' – נוהל הכרה בתוכניות הכשרה ע"י האגודה

סגירת תפריט